نویسنده = حمیدرضا اردستانی رستمی
تعداد مقالات: 3
2. چرا رستم از سوی مادر ضحّاک‌نژاد است؟

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-21

حمیدرضا اردستانی رستمی


3. سخن‌گوی‌مردِ شاهنامه و پیشینه‌ی مانوی‌زروانی آن

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-21

حمیدرضا اردستانی رستمی