نویسنده = مجتبی مجرد
تعداد مقالات: 3
1. طبیب القلوب یکی از منابع ناشناختۀ عطار در تدوین تذکرة الاولیاء

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-30

مجتبی مجرد


2. «عنقا و سلیمان» تلمیحی فراموش شده در ادب پارسی

دوره 8، شماره 3، پاییز و زمستان 1396، صفحه 63-75

مجتبی مجرد