تحلیل موضوعی کاربرد «ارنی» و «لن ترانی» در شعر شاعران پارسی گوی با تأکید بر اشعار عرفانی

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشکده زبان و ادبیات فارسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

داستان زندگی انبیای الهی همواره در شعر شاعران فارسی زبان بازتاب داشته و هر یک از آنان به تناسب موضوع و برای مقصودی خاص به این داستان ها در شعر خود توجه نموده است. در این بین، وقایع زندگی حضرت موسی(ع)در مقام پیامبری که نامش بیش از سایر پیامبران الهی در قرآن مجید آمده ، بازتاب ویژه ای در اشعار این شاعران داشته است. از میان وقایع مختلف زندگی این نبی الهی، حادثۀ میقات و ماجرای «ارنی» گفتن وی و «لن ترانی» شنیدن او از خداوند، بیشتر از دیگر وقایع زندگی او مورد تفسیر و تحلیل قرار گرفته است. از طرفی، بازتاب این واقعه به نظر در متون عرفانی منظوم و منثور فارسی بیش از دیگر متن ها بوده است؛ کمتر متن عرفانی را می توان یافت که به بهانه ای این پرسش و پاسخ را دستمایه ای برای طرح یک موضوع یا مسئلۀ خاص عرفانی قرار نداده باشد. افزون بر این، این واقعه در اشعار غیرعرفانی فارسی نیز منعکس شده که از منظرهایی دیگر بدان پرداخته اند. در این مقاله برآنیم با روش تحلیل مقایسه ای متن به بررسی و تحلیل موضوعی بازتاب «ارنی» و «لن ترانی» در شعر شاعران پارسی گوی بپردازیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Thematic Analysis of the Use of "Aerni" and "Lan Trani" in the Persian Poetry Poetry With emphasis on the mystical poetry

نویسندگان [English]

  • Yosef Mohamadnejad 1
  • Saeed Mazroian 2
1 Assistant Professor, Research Institute of Persian Language and Literature, Institute of Humanities and Cultural Studies
2 Master's degree student in Persian language and literature, Institute of Humanities and Cultural Studies
چکیده [English]

The story of the life of divine prophets has always been reflected in the poetry of the Persian-speaking poets, and each of them has paid attention to the theme and purpose of these stories in his poetry. In the meantime, the events of the life of Prophet Moses, whose name is mentioned more than any other divine prophets in the Holy Quran, have had a special reflection on the poetry of these poets. Among the various events of this divine prophet's life, the event of "Areni" and "Lan Trani" hearing of God have been interpreted and analyzed more than any other event in his life. On the other hand, this event seems to have been reflected in Persian mystical texts and prose more than any other text; less mystical text can be found that does not place this question and answer as a means of articulating a particular mystical subject or issue. In addition, this event is also reflected in Persian mystical poems that have dealt with it from other perspectives. In this article, by comparative analysis of the text, we are going to examine the thematic analysis of the reflections of "Areni" and "Lan Trani" in the poems of Persian poets.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arnie
  • Lan Trani
  • Meqat
  • Moses
  • Seeing