کالبدشکافی واکنش فرودستان به سلطه در قصه‌های عامیانه

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه تاریخ، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

قصه یکی از گونه های فرهنگ عامیانه است که از ظرفیت بالایی برای نقد تلویحی قدرت و به اشتراک گذاشتن درونمایه های سیاسی برخوردار است. از همین رو پژوهش در قصه های عامیانه می‌تواند بخش های مهمی از کنش سیاسی فرودستان را که در دورۀ پیشامدرن با پنهان کاری و استتار فراوان صورت می‌گرفت نمایان کند. یافتن پاسخ این پرسش ها که رفتار سیاسی عامه چگونه در این قصه ها بازتاب یافته و در برابر ارباب قدرت به چه صورت استتار شده، دارای اهمیت ویژه ای است. فرض ما این است که توده ها در چند سطح به سلطه واکنش نشان می دادند.آنها در سطح اول قدرت، مشروعیت و منزلت اصحاب سلطه را تایید می کردند اما در سطح دوم و در روایت نهانی خود، ابعاد گوناگون روایت رسمی نخبگان حاکم را نفی می کردند. آنها همچنین سعی می کردند گفتگویی را با سلطه برقرار کرده و به تهدید یا سرزنش پوشیده ارباب قدرت بپردازند یا در برابر آن دادخواهی کنند.این پژوهش بر اساس نظریۀ روایت های نهانی از جیمز سی. اسکات( James C. Scott) انجام شده است. تشریح مقاومت خاموش و پنهان توده ها در برابر سلطه بدون کنش های خشونت بار مضمون اصلی نظریۀ اسکات است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Postmortem on Subordinates’ Response to Authority in Folk Tales

نویسنده [English]

  • Mehdi Mirkiaei
Assistant Professor, Department of History ,Allameh Tabataba’i University
چکیده [English]

Forming a type of pop culture, tales have a high capacity for implicit criticism of power and sharing political themes; hence an investigation of folk tales can reveal important parts of subordinates’ political action which in the pre-modern age was conducted with a great deal of secrecy and camouflage. Of special significance is finding an answer to the questions how common political behavior was reflected in the tales and how it was camouflaged for the eyes of the master of power. Our assumption is that the masses responded to authority on a number of levels. On the first level, they recognized the power, legitimacy, and status of the authority, yet on the second and in their hidden narrative they negated various dimensions of ruling elites’ official narrative. They also tried to talk to the authority and implicitly threaten, reproach, or appeal for justice against the master of power. This study is based on James Scott’s theory of  hidden  transcripts  whose main theme is analysis of the masses’ silent and hidden resistance to authority without resort to violent actions.