دوره و شماره: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 28، بهار و تابستان 1398 
4. «هفده سلسله» حلقة مهمی از سلسله تالیفات جوانمردان

صفحه 97-121

محمد ابراهیم ایرج پور؛ حمیدرضا قانونی؛ پریسا صابری دستجردی