دوره و شماره: دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 30، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-200 
3. بررسی تطبیقی مقاصد بلاغی اسلوب ندا در شعر حافظ و ابن فارض

صفحه 53-77

رمضان رضایی؛ یدالله رفیعی؛ پریناز علی اکبری


11. پیوند تصویری می و چهره در دیوان حافظ

صفحه 227-253

علیرضا محمدی کله سر؛ شیوا وکیلی مطلق