نویسنده = ������������ ������������������
بررسی تطبیقی ایزد باد با رستم و سهراب

دوره 3، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 67-88

ابوالقاسم رادفر؛ سامان قاسمی فیروزآبادی