نویسنده = ������������ ������������
بازشناسی معنای عشق در گفتمان قصه بلند عامیانه داراب‌نامه طرسوسی

دوره 13، شماره 1، مرداد 1401

10.30465/cpl.2022.6644

عاطفه نیکخو؛ مصطفی صدیقی؛ فرامرز خجسته؛ سکینه عباسی