نویسنده = �������� ������������ �����������������
بررسی عناصر داستانی در متن پهلوی کارنامة اردشیر بابکان

دوره 1، شماره 1، شهریور 1389، صفحه 1-24

محمد‌تقی راشد محصّل؛ سیّده فاطمه موسوی