نویسنده = ������������ ����������
حماسه‌های رستم و خاندانش

دوره 1، شماره 1، شهریور 1389، صفحه 59-72

نسترن صفاری؛ مظاهر مصفا؛ ژاله آموزگار