نویسنده = احمد گلی
تعداد مقالات: 2
1. بحثی دربارة «حصر و قصر» در بلاغت فارسی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 95-109

احمد گلی


2. خواب در شاهنامه

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 73-92

احمد گلی؛ رقیه رجبی