نویسنده = ������������ ��������������
تحلیل روان‌شناختی‌‌ ـ سیاسی داستان سیاوش

دوره 4، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 71-107

.

جهانگیر صفری؛ سیدکاظم موسوی؛ ابراهیم ظاهری