نویسنده = ������������ ������
کارآگهان و کارآگهی در شاهنامه فردوسی

دوره 12، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 239-270

10.30465/cpl.2022.6596

حسین صحراگرد؛ حسن حیدری؛ علی صباغی؛ جلیل مشیدی