نویسنده = ������������ ������������������ ������������
بررسی تطبیقی کاربرد صفت‌های هنری در ایلیاد و ادیسۀ هومر و شاهنامۀ فردوسی

دوره 5، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 23-44

سیدمحمد امیری؛ سیدعلی محمودی لاهیجانی