نویسنده = �������������������� ������������
نقد بلاغی بیت معروفی از شاهنامه

دوره 1، شماره 2، اسفند 1389، صفحه 15-27

داریوش ذوالفقاری؛ نرگس محمد‌ی‌بدر