نویسنده = ������������ �������� ������
بازتاب/بازتولید مؤلفه‌های حکمت خسروانی در منطق‌الطیر عطار

دوره 13، شماره 1، مرداد 1401

قدرت اله طاهری؛ محمود اسکندری


تقسیم‌بندی نوین «کنایه» در محور زبانی

دوره 11، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 151-169

10.30465/cpl.2020.5250

سعید طاهری؛ قدرت اله طاهری