نویسنده = مریم صالحی نیا
تعداد مقالات: 2
1. تغییرات الگوی روایی منظومه‌های پهلوانی بعد از شاهنامه (با تأکید بر روایت سام‌نامه)

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 41-68

نرگس خادمی؛ فرزاد قائمی؛ مریم صالحی نیا


2. تشخُّص ادبی در دیدگاه ادیبان مسلمان

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 27-52

سید محسن حسینی وردنجانی؛ جواد مرتضایی؛ محمد رضا ترکی هرچگانی؛ مریم صالحی نیا