نویسنده = �������������� ����������
توصیف و تحلیل مضمون قربانی در اشعار بیدل

دوره 7، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 27-51

محمود حسن آبادی؛ فاطمه ادیبان