نویسنده = ������������ ��������������
تحلیل شخصیت‌ رستم و اسفندیار بر اساس عنصر کشمکش

دوره 13، شماره 1، مرداد 1401

10.30465/cpl.2021.6519

زهرا روحانی راوری؛ حسینعلی قبادی؛ سعید بزرگ بیگدلی؛ مصطفی موسوی


شعرستیزی در عهد صفوی: زمینه‌ها، علل و مصادیق (بر اساس مفاهیم تحلیل گفتمان)

دوره 8، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 23-45

تقی پورنامداریان؛ حسینعلی قبادی؛ فرانک جهانگرد؛ علی کیانی فلاورجانی