نویسنده = آزاده اسلامی
تعداد مقالات: 2
1. راوی غیرقابل اعتماد در داستان شاه و کنیزک

دوره 7، شماره 4، پاییز و زمستان 1395، صفحه 23-42

هیوا حسن پور؛ محمدحسن حسن زاده نیری؛ آزاده اسلامی


2. تا جزایر ناخودآگاه تحلیل پنج داستان از مثنوی

دوره 5، شماره 3، پاییز و زمستان 1393، صفحه 41-65

هیوا حسن‌پور؛ آزاده اسلامی