نویسنده = �������������� ����������
راوی غیرقابل اعتماد در داستان شاه و کنیزک

دوره 7، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 23-42

هیوا حسن پور؛ محمدحسن حسن زاده نیری؛ آزاده اسلامی


تا جزایر ناخودآگاه تحلیل پنج داستان از مثنوی

دوره 5، شماره 3، آذر 1393، صفحه 41-65

هیوا حسن‌پور؛ آزاده اسلامی