نویسنده = ������������ �������������������
چگونگی نقشِ عاملِ جنسیت در گزینش نوع شعر حماسی و غنایی

دوره 5، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 161-180

روح‌انگیز کراچی


شاعران زن در سفینة تبریز

دوره 2، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 89-96

روح‌انگیز کراچی