نویسنده = ���������������� ����������������
شرح ابیاتی از دیوان شمس بر اساس مثنوی معنوی

دوره 3، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 33-45

تقی پورنامداریان؛ محمدهانی ملازاده