نویسنده = ������������������� ��������
تصحیح چند تصحیف در قصاید خاقانی

دوره 3، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 89-106

سعید مهدوی‌فر؛ محمدرضا صالحی مازندرانی