نویسنده = �������������� ���������� ����������������
دستورمندی جملۀ ساده در نثر فنی (مطالعۀ موردی: منشآت خاقانی)

دوره 7، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 79-112

زینب نوروزی؛ محمدکاظم ابراهیم زاده