نویسنده = ������������ �������� ���������� ������
تحلیل سبکی روضة الکتّاب با تکیه بر مقایسۀ تحیّات و دعوت‌نامه‌ها

دوره 7، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 131-153

سحر مهرابی شریف آباد؛ تقی پورنامداریان