نویسنده = �������� ���������������� ��������������
سیر آتش از اسطوره تا عرفان (ریشه‌های اسطوره‌ای نمادهای مربوط به آتش در عرفان)

دوره 7، شماره 3، آذر 1395، صفحه 27-51

نوش آفرین کلانتر؛ طاهره صادقی تحصیلی؛ محمدرضا حسنی جلیلیان؛ علی حیدری