نویسنده = ������������������ �����������������
اختلاف رویکرد تأویلی نزد صوفیه و اسماعیلیه

دوره 2، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 1-23

علی‌اصغر باباصفری؛ سید‌حامد موسوی