نویسنده = ������ ���������� ��������
بررسی حساب جُمل و ریاضی در دیوان انوری

دوره 12، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 217-235

10.30465/cpl.2021.5591

وحید علی بیگی؛ محمد امیر عبیدی نیا؛ علیرضا مظفری