نویسنده = ���������������� ��������
تصحیح چند خطا و لغزش در دانشنامۀ حکیم میسری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1401

10.30465/cpl.2022.7616

هاشم صادقی؛ اکبر حیدریان


ابهام و ابهام‌آفرینی در تلمیحات اسطوره‌ای، حماسی، و عیسوی دیوان خاقانی

دوره 9، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 83-107

اکبر حیدریان؛ مریم صالحی نیا؛ سیدجواد مرتضایی