نویسنده = ���������� ������ ������������ ������������
نشانه‌های اساطیری گیو در شاهنامه

دوره 8، شماره 3، اسفند 1396، صفحه 1-18

معصومه باقری حسن کیاده