نویسنده = ���������� ��������
کیهان باوری و اشاراتی به فرهنگ عامه و احکام کیفریِ ایران باستان در شاهنامه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1400

فریبا عظیم زاده جوادی؛ رحمان مشتاق مهر؛ حسین صدقی