نویسنده = فروغ سلطانیه
تعداد مقالات: 2
1. بازتاب تاریخ عهد غزنوی در دیوان فرخی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 111-137

فروغ سلطانیه


2. زبان از دیدگاه عطّار

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 47-68

فروغ سلطانیه