نویسنده = �������������� ����������
بازتاب شاهنامه در تاریخ جهانگشای جوینی

دوره 2، شماره 1، شهریور 1390، صفحه 101-112

مرتضی مقصودی؛ ابوالقاسم رادفر