نویسنده = ������������ ��������
کارکرد ماورائی اسطوره در بخش اساطیری شاهنامه

دوره 9، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 1-22

منیژه پور علی؛ محمد طاهری؛ حمید آقاجانی