نویسنده = ������ ���������������� ������������
آینه؛ جنگ‌ابزاری ناشناخته در آوردگاه

دوره 5، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 45-65

تقی پورنامداریان؛ معصومه سام خانیانی