نویسنده = تقی پورنامداریان
جایگاه قدسی شعر مولوی

دوره 8، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 91-108

تقی پورنامداریان


شعرستیزی در عهد صفوی: زمینه‌ها، علل و مصادیق (بر اساس مفاهیم تحلیل گفتمان)

دوره 8، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 23-45

تقی پورنامداریان؛ حسینعلی قبادی؛ فرانک جهانگرد؛ علی کیانی فلاورجانی


تحلیل سبکی روضة الکتّاب با تکیه بر مقایسۀ تحیّات و دعوت‌نامه‌ها

دوره 7، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 131-153

سحر مهرابی شریف آباد؛ تقی پورنامداریان


بی‌نظمی زمانی در منظومۀ خسرو و شیرین نظامی

دوره 6، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 1-22

تقی پورنامداریان؛ هیوا حسن پور


آینه؛ جنگ‌ابزاری ناشناخته در آوردگاه

دوره 5، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 45-65

تقی پورنامداریان؛ معصومه سام خانیانی


تأثیر گزینش ادبی در سبک با تأکید بر دیدگاه پاول سیمپسون

دوره 4، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 69-93

فاطمه کرد چگینی؛ تقی پورنامداریان


شرح ابیاتی از دیوان شمس بر اساس مثنوی معنوی

دوره 3، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 33-45

تقی پورنامداریان؛ محمدهانی ملازاده