نویسنده = ���������� ���������������� ������
هویت مشترک تاریخیِ فنا و نیروانه در ادبیات صوفیان و بوداییان خراسان بزرگ

دوره 12، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 31-47

10.30465/cpl.2021.5546

پیمان ابوالبشری؛ حسن صادقی سمرجانی؛ علی یحیایی