نویسنده = ���������������� ���������������
تحلیل اسطورة سیمرغ در شاهنامة فردوسی

دوره 8، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 47-70

زهره حیدرنیای راد؛ علی‌رضا شعبانلو