نویسنده = ���������������� ��������������
ابهام و ابهام‌آفرینی در تلمیحات اسطوره‌ای، حماسی، و عیسوی دیوان خاقانی

دوره 9، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 83-107

اکبر حیدریان؛ مریم صالحی نیا؛ سیدجواد مرتضایی