نویسنده = ������ �������� ��������
راوی غیرقابل اعتماد در داستان شاه و کنیزک

دوره 7، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 23-42

هیوا حسن پور؛ محمدحسن حسن زاده نیری؛ آزاده اسلامی