نویسنده = �������������� �������� ������������������
تحوّل صنعت قلب نحوی در متون ایرانی باستان و میانۀ غربی

دوره 10، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 31-54

10.30465/cpl.2020.4461

ابوالقاسم اسماعیل پور؛ حسین مصطفوی کاشانی