نویسنده = ���������� ���������� ��������
پیوند تصویری می و چهره در دیوان حافظ

دوره 11، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 227-253

10.30465/cpl.2020.4479

علیرضا محمدی کله سر؛ شیوا وکیلی مطلق