نویسنده = �������� �������������� ��������
تحلیل شخصیت‌ رستم و اسفندیار بر اساس عنصر کشمکش

دوره 13، شماره 1، مرداد 1401

10.30465/cpl.2021.6519

زهرا روحانی راوری؛ حسینعلی قبادی؛ سعید بزرگ بیگدلی؛ مصطفی موسوی


نمودهای برجستة هویت ایرانی در تاریخ جهانگشای جوینی

دوره 4، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 53-68

محمد علیجانی؛ سعید بزرگ بیگدلی