نویسنده = ������������ ���������� ��������
بررسی لحن در تاریخ بیهقی

دوره 4، شماره 3، مهر 1392، صفحه 113-139

.

قدسیه رضوانیان؛ مریم محمودی نوسر