نویسنده = ������������ ������������
بررسی و تحلیل کارکرد حُسن‌طلب در قالب‌های شعر فارسی

دوره 10، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 55-92

10.30465/cpl.2020.4622

منوچهر تشکری؛ محمدرضا صالحی مازندرانی؛ کاظم جعفری نیک