نویسنده = ������������ ������������ ����������
آنچه جرجانی از استعارۀ مفهومی نمی‌گوید

دوره 10، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 367-384

10.30465/cpl.2020.5233

شایسته سادات موسوی؛ محمود رحیمی