نویسنده = �������������� ����������
تحقیقی در احوال شمس کاشی و شهنامه چنگیزی

دوره 7، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 91-111

محمود مدبّری؛ محمدرضا صرفی؛ محمدصادق بصیری؛ وحید قنبری ننیز