نویسنده = ������������������ ����������������
بررسی جایگاه مصادر و افعال کهن، کمیاب و متروک فارسی در فرهنگنامه قرآنی

دوره 13، شماره 1، مرداد 1401

10.30465/cpl.2022.6655

مریم ایزدی؛ قربانعلی ابراهیمی؛ عطامحمد رادمنش