نویسنده = ���������� �������������� ��������
« صکوک‌الدلیل حماسه‌ای مضحک به تقلید از شاهنامه »

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1400

بشیر نیکدل کلاشمی؛ علی پدرام میرزایی؛ پروین تاج بخش؛ حسین یزدانی؛ ایوب مرادی